Regulamin RZESZÓWDIS

Regulamin Programu Lojalnościowego

Punkty zbieraj na złotówki wymieniaj”

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „Punkty zbieraj na złotówki wymieniaj” zwanego dalej również „Programem”, jest Rzeszówdis Sp.z o.o., ul. Rejtana 69, 35-959 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000000137, NIP 8133201428, zwana dalej „Organizatorem „ lub „Hipermarketem E. Leclerc Rzeszów”.
 2. Program skierowany jest do klientów Hipermarketu E. Leclerc Rzeszów, zarówno stacjonarnego jak i internetowego, będących konsumentami, którzy ukończyli 18 lat, zwanych dalej „Klientami” lub „Klientem” i ma na celu zyskanie ich lojalności poprzez przyznawanie przez Organizatora w zamian za dokonanie zakupów punktów premiowych oraz ich sumowanie na indywidualnym koncie klienta „Punkty zbieraj na złotówki wymieniaj”, zwanym dalej „Kontem” i wykorzystanie zebranych punktów w celu zapłaty za zakupione towary.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania punktów premiowych, otwierania i prowadzenia Konta oraz wydawania klientom Karty Lojalnościowej Bonus E. Leclerc, zwanej również nadal „Kartą” oraz korzystania z niej w ramach niniejszego Programu.
 4. Przez punkty premiowe należy rozumieć punkty uzyskane przez Klienta w ramach dokonywanych zakupów , które gromadzone są na Koncie, zgodnie z postanowieniami regulaminu. Za każde wydane 10 zł przysługuje Klientowi 1 punkt premiowy.

§2. Otwarcie Konta, wydanie Karty Bonus E. Leclerc oraz zasady korzystania z Karty.

 1. W celu otwarcia Konta oraz otrzymania Karty Klient zamierzający przystąpić do Programu aktywuje Konto za pomocą sms zwrotnego z imieniem przy kasie albo poprzez wprowadzenie sześciocyfrowego kodu do aplikacji mobilnej.
 2. Po aktywacji Konta , klient otrzymuje nieodpłatnie kartę Bonus E. Leclerc, która jest aktywna od chwili jej wydania. W chwili wydania Karty zostaje również otwarte Konto klienta.
 3. W celu gromadzenia punktów premiowych na koncie, Klient powinien przekazać Kartę kasjerowi/ce, w celu jej zeskanowania, przed wydrukiem paragonu fiskalnego dla danej transakcji zakupu towaru. Po zeskanowaniu Karty na Koncie Klienta zostaje zarejestrowana kwota przyznanych punktów premiowych za dokonaną transakcję zakupu towarów.
 4. W celu skorzystania z punktów premiowych i dokonania za ich pomocą zapłaty za zakupione towary Klient powinien przekazać Kartę kasjerowi/ce bezpośrednio przed zakończeniem transakcji zakupu towarów i poinformować o zamiarze skorzystania w całości lub w określonej części z punktów premiowych zarejestrowanych na Koncie Klienta, z tym zastrzeżeniem, że wykorzystanie punktów premiowych jest możliwe dopiero od kolejnego dnia po ich zarejestrowaniu na Koncie Klienta.
 5. Wykorzystania zsumowanych na Koncie punktów premiowych można dokonać jedynie w Hipermarkecie E. Leclerc w Rzeszowie określonym w §1 ust.1 Regulaminu, z wyłączeniem stacji benzynowej.
 6. Jeżeli ilość punktów premiowych zarejestrowanych na Koncie Klienta jest niższa od wartości zakupów Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty brakującej kwoty.
 7. Informacja o ilości punktów premiowych przyznanych w związku z dokonaniem zakupu towarów jest udostępniana Klientowi na paragonie fiskalnym dla danej transakcji oraz w Punkcie Obsługi Klienta.
 8. Klient nie jest upoważniony do rozporządzania punktami premiowymi zgromadzonymi na jego Koncie w sposób odmienny od postanowień niniejszego Regulaminu. Zgromadzone na Koncie punkty premiowe nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie są oprocentowane.
 9. Okresem rozliczeniowym dla Konta Klienta jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Punkty premiowe niewykorzystane przez Klienta w w/w okresie rozliczeniowym przechodzą na następny rok.

§ 3. Procedura przyznawania punktów

 1. Za każde zakupy dokonane przy użyciu Karty na Koncie gromadzone są punkty premiowe w następującej wysokości: za każde 10 złotych Klient otrzymuje 1 punkt.
 2. Zamiana punktów premiowych na złotówki następuje po każdorazowym zarejestrowaniu na Koncie Klienta co najmniej 300 punktów premiowych.
 3. Każde zarejestrowane 300 punktów premiowych zostaje zamienione na 10 PLN
 4. Programem nie są objęte następujące kategorie towarów:
  1. wyroby tytoniowe,
  2. alkohol,
  3. piwo bezalkoholowe,
  4. doładowania kart pre- paid,
  5. – doładowania telefonów
  6. – leki i inne wyroby farmaceutyczne ,
  7. – produkty żywienia początkowego,
  8. Zakupy na stacji paliw E. Leclerc
 5. Każda zmiana zasad Programu wymaga sporządzenia aneksu do regulaminu oraz ogłoszenia w widocznym miejscu na terenie Hipermarketu E. Leclerc Rzeszów .
 6. Leclerc Rzeszów zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie podczas trwania Programu Lojalnościowego.

§ 4. Postępowanie w razie utraty lub zniszczenia Karty oraz zwrot produktów

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wynikające z dokonania transakcji zakupu przy użyciu Karty przez osoby trzecie, które weszły w jej posiadanie.
 2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania, osobiście, w Puncie Obsługi Klienta (POK) o utracie Karty, w celu jej zablokowania. Pracownik POK sprawdza zgodność danych klienta zgłaszającego utratę Karty z numerem telefonu , który został podany przy rejestracji. W przypadku zgodności numeru telefonu, pracownik POK dokonuje niezwłocznie blokady karty. Niewykorzystane punkty premiowe znajdujące się na Karcie w momencie jej blokady przez pracownika POK zostają przekazane na nową Kartę. W przypadku zniszczenia Karty, warunkiem uzyskania nowej Karty jest zwrot zniszczonej karty.
 3. .W przypadku gdy Klient zwraca towar, za który płacił w całości lub w części środkami pieniężnymi stanowiącymi równowartość punktów premiowych zgromadzonych na Koncie, Organizator zwraca na Konto sumę punktów przyznanych Klientowi za zakupiony towar.

§ 5. Reklamacje

Reklamacje dotyczące Konta Klient może składać na piśmie w POK w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji zakupu objętej reklamacją.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana pisemnie na formularzu.

§ 6. Zakończenie uczestnictwa w Programie i zakończenie Programu

 1. Klient uczestniczący w Programie ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu powinien on złożyć w POK pisemne oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Jednocześnie Klient rezygnujący z uczestnictwa w Programie zobowiązany jest do zwrotu Karty.
 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Konto klienta wraz z jego danymi osobowymi są usuwane.
 3. Organizator ma prawo w każdej chwili zakończyć Program bez podawania przyczyny. W tym celu umieszcza on na terenie Hipermarketu, w POK oraz na stronie internetowej www.rzeszow.leclerc.pl widoczne informacje o zakończeniu Programu. Klienci posiadający Kartę mają prawo skorzystać z punktów premiowych zgromadzonych na Koncie przez 1 miesiąc od dnia obwieszczenia informacji o zakończeniu Programu. Po upływie tego okresu wszystkie Konta zostaną usunięte.

I. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, jest Rzeszówdis Sp. z o.o. ul. Rejtana 69, 35-959 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000000137, NIP: 8133201428.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: e.leclerc@infomania.pl
 3. Dane osób, które przekazały swoje dane osobowe, są przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym.
 4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, w postaci chęci uczestnictwa w programie lojalnościowym, a także zgodnie z:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. art. 6 ust. 1 lit. d RODO – gdy podstawą jest niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby uprawnionej lub innej osoby fizycznej;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku roszczeń, w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych, polegającym na ochronie swoich praw;
  4. art.9 ust. 2 lit. b RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora danych, lub osobę, której dane dotyczą.
 5. Przekazane dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń,zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie wyżej wskazanego okresu wszystkie przekazane dane osobowe są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Dodatkowo administrator danych dokonuje przeglądu danych osobowych nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Administrator danych usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu.
 6. Osoba uprawniona ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  2. ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  3. przenoszenia swoich danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie kiedy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych narusza Państwa prawa lub wolności.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przystąpienia do programu lojalnościowego.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji, zmiany lub zakończenia programu lojalnościowego w każdym czasie i bez podawania przyczyn.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 3. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z udziału w programie lojalnościowym Organizatora. W tym celu zobowiązany jest on do złożenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji .
 4. Reklamacje związane z programem lojalnościowym rozstrzyga Organizator. Reklamacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 5. Przed przystąpieniem do programu lojalnościowego Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Biorąc udział w programie lojalnościowym Klient akceptuje tym samym wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


Rzeszów , dnia 23 grudnia 2021

Aneks Nr 1. / Rzeszówdis Sp.zo.o. /2021

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Punkty zbieraj na złotówki wymieniaj „

Zawarta dnia 23 grudnia 2021 roku

W Regulaminie Programu Lojalnościowego „Punkty zbieraj na złotówki wymieniaj „.

W §2 pkt.9 Zostaje zmieniony zapis :

Pkt.9) okresem rozliczeniowym dla konta klienta jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Punkty i złotówki premiowe niewykorzystane , przeniesione zostają na następny rok.


Rzeszów , dnia 24 czerwca 2022

Aneks Nr 2. / Rzeszówdis Sp.zo.o. /2022

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Punkty zbieraj na złotówki wymieniaj „

Zawarta dnia 24 czerwca 2022 roku

W Regulaminie Programu Lojalnościowego „Punkty zbieraj na złotówki wymieniaj „.

W §2 pkt.9 Zostaje zmieniony zapis :

Pkt.9) okresem rozliczeniowym dla konta klienta jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Punkty i złotówki premiowe niewykorzystane przez klienta w/w okresie rozliczeniowy są anulowane.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek