REGULAMIN PROMOCYJNEJ SPRZEDAŻY

DLA POSIADACZY KARTY BONUS E. LECLERC

 1. Organizatorem promocyjnej sprzedaży dla posiadaczy Karty Bonus E. Leclerc (dalej: promocja) jest Rzeszówdis sp. z o.o. ul. Rejtana 69, 35-959 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000000137, NIP: 8133201428, zwana dalej „Organizatorem” lub „Hipermarketem E. Leclerc Rzeszów”.

 2. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów hipermarketu E. Leclerc Rzeszów posiadających Kartę Bonus E. Leclerc , którzy w dniach wskazanych w treści katalogu dokonają zakupu produktów oznaczonych w katalogu na stronach 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Promocja nie dotyczy zakupów na Stacji Paliw E. Leclerc Rzeszów.

 1. Zasady promocji::

a/ Klient, który w dniach 23.04.2021 do 24.04.2021 r. dokona zakupu produktu zamieszczonego na stronie numer 1 katalogu obowiązującego od 23.04.2021 do 08.05.2021 r. otrzyma 100% zwrotu zapłaconej ceny tego produktu, w formie kuponu rabatowego;

b/ Klient, który w dniach 23.04.2021 do 24.04.2021 r. dokona zakupu co najmniej jednego z produktów zamieszczonych na stronie numer 4 katalogu obowiązującego od 23.04.2021 do 08.05.2021 r. otrzyma 100% zwrotu zapłaconej ceny tego produktu w formie kuponu rabatowego;

c/ Klient, który w dniach 25.04.2021 do 26.04.2021 dokona zakupu co najmniej jednego z produktów zamieszczonych na stronie numer 5 katalogu obowiązującego od 23.04.2021 do 08.05.2021 r. otrzyma 100% zwrotu zapłaconej ceny tego produktu w formie kuponu rabatowego;

d/ Klient, który w dniach 27.04.2021 do 28.04.2021 r. dokona zakupu co najmniej jednego z produktów zamieszczonych na stronie numer 6 katalogu obowiązującego od 23.04.2021 do 08.05.2021 r. otrzyma 100% zwrotu zapłaconej ceny tego produktu w formie kuponu rabatowego.

e/ Klient który w dniach 29.04.2021 do 30.04.2021 r. dokona zakupu co najmniej jednego z produktów zamieszczonych na stronie numer 7 katalogu obowiązującego od 23.04.2021 do 08.05.2021 r. otrzyma 100% zwrotu zapłaconej ceny tego produktu w formie kuponu rabatowego.

e/ Klient który w dniach 04.05.2021 do 06.05.2021 r. dokona zakupu co najmniej jednego z produktów zamieszczonych na stronie numer 8 katalogu obowiązującego od 23.04.2021 do 08.05.2021 r. otrzyma 100% zwrotu zapłaconej ceny tego produktu w formie kuponu rabatowego.

e/ Klient który w dniach 07.05.2021 do 08.05.2021 r. dokona zakupu co najmniej jednego z produktów zamieszczonych na stronie numer 9 katalogu obowiązującego od 23.04.2021 do 08.05.2021 r. otrzyma 100% zwrotu zapłaconej ceny tego produktu w formie kuponu rabatowego.

 1. Kupony rabatowe będą automatycznie drukowane na kasie po spełnieniu warunków promocji opisanej w pkt 3.

 2. Kupony rabatowe, które klient otrzyma po każdorazowym spełnieniu warunków zakupu określonego w pkt 3 mogą być realizowane wyłącznie w dniach 24.05.2021 do 31.05.2021 r.

 3. Ilość produktów wymienionych w katalogu promocyjnym na stronach 1, 4, 5, 6, ,7, 8, 9 jest ograniczona ilościowo, co oznacza, że po wyczerpaniu limitu promocyjnej ilości tych produktów klient będzie mógł zakupić dany produkt w cenie katalogowej, jednakże nie otrzyma on kuponu rabatowego, o którym mowa w pkt. 4-5 powyżej.

O wyczerpaniu limitu promocyjnej ilości produktów klient będzie informowany na bieżąco za pomocą plakatu informacyjnego.

 1. Zakup produktów wymienionych w katalogu promocyjnym na stronach 1,4,5,6,7,8,9 upoważniający do otrzymania kuponu rabatowego jest ograniczony ilościowo na każdą jedną kartę Bonus E. Leclerc. Informacja o ograniczeniach ilościowych umieszczona jest w treści katalogu. Powyższe oznacza, że dokonanie zakupu przez Klienta produktów wymienionych w katalogu promocyjnym na stronach od 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 w ilościach wyższych niż maksymalne upoważnia do ich zakupu w cenie katalogowej, ale nie upoważnia do otrzymania kuponu rabatowego.

 2. Biorąc udział w promocji klient potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.

 3. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym do zmiany zasad promocji, o ile nie narusza to już praw nabytych przez klientów. Organizator może również w każdym czasie promocję odwołać.

 4. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące promocji.

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji klient powinien zgłaszać najpóźniej w terminie do 08.05.2021 roku w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w pkt. 1 powyżej lub w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: administracja@leclerc.tio.pl z tytułem wiadomości: „Reklamacja ”. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Termin na wniesienie reklamacji uważa się za zachowany jeżeli przesyłka zawierająca reklamację zostanie w ww. okresie nadana do Organizatora przesyłką kurierską lub pocztą.

 6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również powód składania reklamacji.

 7. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia lub przesłania pocztą elektroniczną.

 8. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma od Organizatora odpowiedź na piśmie lub emailem na adres podany przez klienta.